27 gru

Sprawdzenie uptime systemu w Windows XP Home

Kiedy? opisa?em, w jaki sposób sprawdzi? w systemie Windows XP Professional uptime systemu (przy okazji opisu sprawdzenia daty instalacji systemu). Wersje Home oraz Media Center nie posiadaj? jednak tej mo?liwo?ci. Poniewa? mnie osobi?cie troch? to irytowa?o, postanowi?em napisa? sobie stosowny program.

Jak sobie za?o?y?em, tak te? zrobi?em i powsta?o z tego co? takiego (C++):

/* $Id: uptime.c,v 1.10 2007/12/27 00:06:58 josh Exp $
 * ----------------------------------------------------------------------- *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 * ----------------------------------------------------------------------- *
 * uptime.c -- Michal Zimniak
 */

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

/* define some C99 types for windows */
typedef unsigned __int32 uint32_t;
typedef unsigned __int16 uint16_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
typedef unsigned __int8 uint8_t;
typedef __int32 int32_t;
typedef __int16 int16_t;
typedef __int64 int64_t;
typedef __int8 int8_t;

static char msgstr[4096];
static int users = 0;

#define KEY_SYSTEM  L"2"
#define IDX_UPTIME  674
#define IDX_PROCQUEUE  44

static void get_boottime(ULARGE_INTEGER *boottime,
       ULARGE_INTEGER *nowtime,
       uint32_t *procqueue)
{
  BYTE pbuf[4096];
  PPERF_DATA_BLOCK ppdb = (PPERF_DATA_BLOCK) pbuf;
  DWORD psz = sizeof(pbuf);
  PPERF_OBJECT_TYPE ppot;
  PPERF_COUNTER_DEFINITION ppcd;
  PPERF_COUNTER_BLOCK ppcb;
  DWORD i;

  memset(pbuf, 0, psz);
  nowtime->QuadPart = boottime->QuadPart = 0;  /* 0 = error */

  /* get current 64-bit boottime in 100ns units */
  RegQueryValueExW(HKEY_PERFORMANCE_DATA, KEY_SYSTEM,
    NULL, NULL, pbuf, &psz);
  RegCloseKey(HKEY_PERFORMANCE_DATA);

  if(memcmp(pbuf, L"PERF", 8)) {
    /* PERF_DATA_BLOCK signature not present */
    return;
  }

  /* parse returned performance data */
  ppot = (PPERF_OBJECT_TYPE) &pbuf[ppdb->HeaderLength];

  ppcd = (PPERF_COUNTER_DEFINITION)
    &pbuf[ppdb->HeaderLength + ppot->HeaderLength];

  ppcb = (PPERF_COUNTER_BLOCK)
    &(((uint8_t *)ppot)[ppot->DefinitionLength]);

  nowtime->QuadPart = ppdb->PerfTime100nSec.QuadPart;

  /* get uptime and processor queue length */
  for (i = 0; i < ppot->NumCounters; i++) {
    if (ppcd->CounterNameTitleIndex == IDX_UPTIME) {
      boottime->QuadPart = (int64_t) *(uint64_t *)
        &(((uint8_t *)ppcb)[ppcd->CounterOffset]);
    }
    if (ppcd->CounterNameTitleIndex == IDX_PROCQUEUE) {
      *procqueue = (int32_t) *(uint32_t *)
        &(((uint8_t *)ppcb)[ppcd->CounterOffset]);
    }
    ppcd++;
  }
}

static BOOL CALLBACK ewsproc(LPTSTR lpszWindowStation, LPARAM lParam)
{
  users++;
  return TRUE;
}

static void uptime(void)
{
  ULARGE_INTEGER bt, nt, ut;
  uint32_t procqueue, days;
  SYSTEMTIME bst, nst, ust;
  TCHAR btstr[128], ntstr[128], bdstr[128];

  get_boottime(&bt, &nt, &procqueue);
  ut.QuadPart = nt.QuadPart - bt.QuadPart;
  FileTimeToSystemTime((FILETIME *) &bt, &bst);
  FileTimeToSystemTime((FILETIME *) &nt, &nst);
  FileTimeToSystemTime((FILETIME *) &ut, &ust);
  SystemTimeToTzSpecificLocalTime(NULL, &bst, &bst);
  SystemTimeToTzSpecificLocalTime(NULL, &nst, &nst);
  GetTimeFormat(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_USE_CP_ACP, &bst, NULL,
       btstr, sizeof(btstr));
  GetTimeFormat(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_USE_CP_ACP, &nst, NULL,
       ntstr, sizeof(ntstr));
  GetDateFormat(LOCALE_USER_DEFAULT, LOCALE_USE_CP_ACP,
       &bst, NULL, bdstr, sizeof(bdstr));
  sprintf(msgstr, " %s up ", ntstr);
  ut.QuadPart /= 864000000000;

  days = (uint32_t) ut.QuadPart;
  if (days > 1) {
    sprintf(&msgstr[strlen(msgstr)], "%d days, ", days);
  } else if (days == 1) {
    sprintf(&msgstr[strlen(msgstr)], "1 day, ");
  }
  sprintf(&msgstr[strlen(msgstr)], "%02d:%02d:%02d, ",
    ust.wHour, ust.wMinute, ust.wSecond);

  sprintf(&msgstr[strlen(msgstr)], "%d user%s, ", users,
    users == 1 ? "" : "s");

  sprintf(&msgstr[strlen(msgstr)], "boot %s %s, "
    "load: %d", bdstr, btstr, procqueue);
  printf(msgstr);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int count = atoi(argv[argc - 1]);

  EnumWindowStations(ewsproc, 0);
  uptime();
  if (count==0) printf("\r\n"); else printf("\r");
  fflush(stdout);
  for (; count > 0; count--) {
    Sleep(1000);
    printf("\r");
    uptime();
    if (count == 1) {
      printf("\r\n");
    }
    fflush(stdout);
  }
  return 0;
}
/* EOF */


Wynik dzia?ania tego programu:

 uptime.JPG

 

Do ?ci?gniecia:

Plik skompilowany

?ród?o

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Obraz CAPTCHY

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>